For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت میثم اکبرزاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی حمل و نقل تلفن : 3911404 311 98+ فکس : 3913112 311 98+ وب سایت : /http://makbarzadeh.iut.ac.ir زمینه های تحقیقاتی :
  • برنامه ریزی حمل و نقل
  • شبکه های پیچیده
  • حمل و نقل همگانی
  • تخلیه اضطراری

تحت نظارت وف بومی